Stop domestic violence. Serious unhappy stressed Asian woman with traces of beating on face keeps pa

Syndrom sztokholmski – co to, przykłady w związku, rodzinie i po rozstaniu

Syndrom sztokholmski, termin zrodzony z dramatycznych wydarzeń w szwedzkiej stolicy w 1973 roku, gdzie zakładnicy napadu na bank nawiązali nieoczekiwane więzi z porywaczami, od tamtego czasu fascynuje i intryguje zarówno społeczeństwo, jak i naukowców. Ten psychologiczny fenomen, gdzie ofiara przemocy lub porwania rozwija pozytywne uczucia wobec swojego oprawcy, wydaje się być sprzeczny z instynktowną reakcją na zagrożenie. Jednakże, z pogłębianiem się naszej wiedzy na temat ludzkiej psychiki, zaczynamy rozumieć, że syndrom sztokholmski może być znacznie bardziej skomplikowany i rozpowszechniony, niż początkowo sądzono. Od jego manifestacji w relacjach domowych, przez traumatyczne doświadczenia dzieciństwa, aż po dramatyczne zdarzenia w skali globalnej, syndrom sztokholmski rzuca światło na złożoność ludzkich reakcji na traumę i przetrwanie. W tym artykule zgłębimy tajemnice syndromu sztokholmskiego, odkrywając jego genezę, mechanizmy oraz wpływ na życie ofiar i ich długotrwałą psychikę.

Syndrom sztokholmski – co to

Syndrom sztokholmski to złożone zjawisko psychologiczne, w którym ofiary przemocy lub zakładnicy zaczynają sympatyzować ze swoimi oprawcami, tworząc z nimi nielogiczną więź emocjonalną. Nazwa pochodzi od głośnego napadu na bank w Sztokholmie w 1973 roku, gdzie zakładnicy brali stronę swoich porywaczy i odczuwali wobec nich pozytywne emocje.

To zjawisko można interpretować jako mechanizm obronny, który uruchamia się w ekstremalnych warunkach. Ofiary, znajdując się w sytuacji bez wyjścia, mogą nieświadomie identyfikować się ze swoim oprawcą jako sposób na przetrwanie. Jest to skomplikowana interakcja między ofiarą a oprawcą, która wykracza poza typowe relacje ofiara-sprawca i zmusza do refleksji nad ludzką psychiką w ekstremalnych sytuacjach.

Naukowe podejście do syndromu sztokholmskiego obejmuje analizę przypadków oraz badań psychologicznych i psychiatrycznych, które próbują wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób rozwija się ta nieoczekiwana więź. Uznaje się, że czynniki takie jak izolacja od reszty świata, stały kontakt z oprawcą oraz przekonanie o zagrożeniu życia mogą sprzyjać rozwojowi syndromu.

Zrozumienie syndromu sztokholmskiego ma kluczowe znaczenie w dziedzinie psychologii, psychiatrii, a także w pracy służb ratunkowych i negocjatorów zakładników, pomagając w lepszym rozumieniu dynamiki zachowań ofiar i oprawców w sytuacjach kryzysowych.

Jeżeli czujesz, że syndrom sztokholmski dotyczy Ciebie skontaktuj się z psychologiem online, który pomoże Ci w trudnym dla Ciebie czasie. 

Syndrom sztokholmski w związku

Syndrom sztokholmski w związku to zjawisko, gdzie ofiara przemocy domowej lub emocjonalnej zaczyna sympatyzować ze swoim oprawcą, usprawiedliwiając jego zachowania i tworząc z nim głęboką, choć toksyczną więź. Ta forma syndromu jest szczególnie trudna do zidentyfikowania i zrozumienia ze względu na subtelność i prywatność relacji międzyludzkich.

W kontekście związku, syndrom sztokholmski może wynikać z długotrwałej ekspozycji na przemoc, manipulację lub kontrolę, co prowadzi do rozwoju współzależności emocjonalnej między ofiarą a oprawcą. Ofiara może zacząć wierzyć, że jej dobrostan zależy od sprawcy, minimalizować przemoc i odczuwać wobec niego pozytywne uczucia, pomimo jasnych dowodów na szkodliwość takiego związku.

Zrozumienie tej dynamiki wymaga podejścia interdyscyplinarnego, łączącego wiedzę z psychologii, psychiatrii oraz badań nad przemocą w rodzinie. Praca terapeutyczna z osobami doświadczającymi syndromu sztokholmskiego w związku koncentruje się na odbudowie poczucia własnej wartości, zrozumieniu mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw ich reakcji oraz nauczeniu zdrowych strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami. Skontaktuj się z psychologiem online.

Syndrom ofiary – objawy

Syndrom ofiary charakteryzuje się zestawem reakcji i postaw, które osoba doświadczająca przemocy lub manipulacji może wykazywać. Objawy te mogą być rozumiane jako psychologiczna obrona przed ciągłym stresem i traumą. Do najczęściej obserwowanych należą:

 • Poczucie bezsilności: Ofiary często czują, że nie mają kontroli nad własnym życiem i są uzależnione od swojego oprawcy.
 • Niska samoocena: Stale krytykowane lub poniżane przez sprawcę, ofiary mogą tracić wiarę w swoją wartość i kompetencje.
 • Wyparcie i negacja: Może dojść do zaprzeczania rzeczywistości, aby poradzić sobie z bólem i lękiem.
 • Przywiązanie do sprawcy: Paradoksalnie, ofiary mogą rozwijać pozytywne uczucia wobec swojego oprawcy, co jest centralnym elementem syndromu sztokholmskiego.

Rozpoznanie tych objawów jest pierwszym krokiem do pomocy osobom w takich sytuacjach, umożliwiając im zrozumienie własnych reakcji i podjęcie kroków w kierunku odzyskania kontroli nad swoim życiem. Teraz możesz to zrobić w 100% zdalnie z psychologiem online, który zapewni Ci odpowiednie wsparcie.

Syndrom sztokholmski – objawy

Syndrom sztokholmski manifestuje się poprzez serię objawów, które mogą wydawać się sprzeczne z oczekiwaniami dotyczącymi normalnej reakcji ofiary na przemoc lub przetrzymywanie. Do najbardziej rozpowszechnionych objawów należą:

 • Pozytywne uczucia wobec oprawcy: Ofiary zaczynają sympatyzować ze swoim oprawcą, usprawiedliwiając jego działania i czasem nawet odczuwając wdzięczność za „lepsze” traktowanie.
 • Negatywne uczucia wobec osób pomagających: Osoby dotknięte syndromem mogą okazywać nieufność lub wrogość wobec policji, ratowników czy innych osób próbujących udzielić pomocy.
 • Irracjonalne usprawiedliwianie zachowań oprawcy: Ofiara może wykazywać tendencję do racjonalizowania działań sprawcy, nawet jeśli są one jawnie szkodliwe lub niebezpieczne.
 • Silne więzi emocjonalne z oprawcą: Mimo bycia ofiarą przemocy, osoba może rozwijać głębokie emocjonalne przywiązanie do swojego oprawcy.

Zrozumienie tych objawów wymaga kompleksowego podejścia terapeutycznego, mającego na celu nie tylko złagodzenie skutków traumy, ale również odbudowanie zdrowych mechanizmów radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami.

Syndrom sztokholmski

Syndrom sztokholmski to psychologiczne zjawisko, w którym ofiary przemocy, porwania czy innych form nadużyć zaczynają sympatyzować ze swoimi oprawcami, rozwijając wobec nich pozytywne uczucia, a czasem nawet lojalność. To paradoksalne wiązanie emocjonalne może wydawać się niezrozumiałe dla osób z zewnątrz, ale ma głębokie korzenie w mechanizmach obronnych ludzkiego umysłu. Gdy osoba znajduje się w sytuacji ciągłego zagrożenia, jej zdolność do przetrwania może zależeć od zbudowania pewnego rodzaju relacji ze swoim agresorem. To nieświadome dążenie do zmniejszenia napięcia i konfliktu może prowadzić do rozwoju syndromu sztokholmskiego.

Eksperci w dziedzinie psychologii wskazują, że syndrom sztokholmski jest formą silnej, ale niezdrowej więzi emocjonalnej, która rozwija się w ekstremalnych warunkach. Osoby doświadczające tego syndromu mogą zacząć usprawiedliwiać działania swojego oprawcy, minimalizować przemoc wobec siebie lub nawet współpracować z agresorem. Często wynika to z przekonania, że poprzez zbudowanie pozytywnych relacji z oprawcą mogą one zapewnić sobie większe bezpieczeństwo lub zmniejszyć ryzyko dalszej przemocy.

Jednym z kluczowych aspektów syndromu sztokholmskiego jest cykl nadużyć i nagród, w którym okresy przemocy przeplatają się z momentami życzliwości lub troski ze strony oprawcy. To zmienne zachowanie może prowadzić do konfuzji i ambiwalencji wśród ofiar, utrudniając im jednoznaczne ocenienie swojej sytuacji i zachęcając do rozwijania skomplikowanych uczuć wobec agresora.

Syndrom sztokholmski nie ogranicza się wyłącznie do dramatycznych sytuacji, takich jak porwania czy przetrzymywanie zakładników. Może on również występować w codziennych, pozornie mniej ekstremalnych kontekstach, takich jak toksyczne związki, nadużycia w rodzinie czy dysfunkcyjne relacje zawodowe. Rozpoznanie i zrozumienie tego zjawiska jest kluczowe dla wsparcia ofiar i pomoc w ich procesie odzyskiwania autonomii i poczucia własnej wartości.

Syndrom sztokholmski w małżeństwie

Syndrom sztokholmski może przybrać szczególnie subtelne i złożone formy w kontekście małżeńskim. Małżeństwo, będące instytucją opartą na zaufaniu, miłości i wzajemnym wsparciu, staje się paradoksalnie miejscem, gdzie syndrom sztokholmski może rozwijać się niezauważenie. Ofiary toksycznych związków małżeńskich mogą z czasem zacząć usprawiedliwiać agresywne lub manipulacyjne zachowania swojego partnera, postrzegając je jako akty miłości lub troski, a nawet winiąc siebie za negatywne działania partnera.

W takich relacjach dynamiczna gra między nadużyciem a okazami życzliwości sprawia, że ofiara może czuć się zobowiązana do pozostania w związku, wierząc, że partner w głębi serca ją kocha i że sytuacja może się poprawić. Ta nadzieja na zmianę, często wspierana przez sporadyczne momenty szczęścia i życzliwości, utrzymuje ofiarę w cyklu nadużyć, utrudniając podjęcie decyzji o odejściu.

Rozpoznanie syndromu sztokholmskiego w małżeństwie wymaga delikatnego podejścia i zrozumienia, że ofiara może nie być świadoma swojej sytuacji lub może mieć trudności z jej zaakceptowaniem. Pomoc zewnętrzna, w tym wsparcie psychologiczne i sieci wsparcia, może być kluczowa w pomocy ofiarom w uświadomieniu sobie ich sytuacji i podjęciu kroków ku odzyskaniu niezależności i poczucia własnej wartości.

Syndrom sztokholmski w rodzinie

Syndrom sztokholmski w kontekście rodzinny może przybierać wiele postaci, obejmując nie tylko relacje między partnerami, ale również między rodzicami a dziećmi, rodzeństwem czy innymi członkami rodziny. W rodzinie, gdzie powinna panować atmosfera wzajemnego wsparcia, miłości i bezpieczeństwa, syndrom sztokholmski wprowadza zniekształcone dynamiki, w których ofiary mogą rozwijać uczucia lojalności, sympatii czy nawet miłości wobec członka rodziny, który ich krzywdzi, manipuluje emocjonalnie czy wykorzystuje.

Rodzinne więzi, nacechowane głębokim emocjonalnym zaangażowaniem, mogą sprawić, że rozpoznanie i zaakceptowanie faktu, iż krzywdzący członek rodziny jest jednocześnie oprawcą, staje się niezwykle trudne. Ofiary mogą doświadczać znacznego konfliktu wewnętrznego, rozdarte między lojalnością a pragnieniem uwolnienia się od toksycznych wzorców.

W rodzinach, gdzie występuje syndrom sztokholmski, ważne jest zbudowanie świadomości i otwartości na rozmowę o problemie. Profesjonalne wsparcie, w tym terapia rodzinna, może pomóc członkom rodziny zrozumieć i przetworzyć złożone emocje, pracować nad zdrowymi wzorcami relacji i wspierać ofiary w procesie odzyskiwania siły i autonomii.

Syndrom sztokholmski matka-córka

Dynamika relacji matka-córka jest niezwykle złożona i może być podatna na rozwój syndromu sztokholmskiego, szczególnie gdy relacja ta jest naznaczona toksycznością, nadmierną kontrolą lub emocjonalnym zaniedbaniem. W takich przypadkach córka, będąc ofiarą niezdrowych wzorców zachowań, może rozwijać uczucia przywiązania i lojalności wobec matki, pomimo doświadczanych krzywd i manipulacji.

To przywiązanie często wynika z głęboko zakorzenionej potrzeby akceptacji, miłości i zrozumienia ze strony matki. Syndrom sztokholmski w tej relacji może skłaniać córkę do usprawiedliwiania działań matki, przejmowania na siebie winy za konflikty czy problemy w relacji, a nawet do odrzucania zewnętrznej pomocy lub wsparcia, w obawie przed zdradą matki lub zburzeniem rodzinnej równowagi.

Rozwiązanie tej skomplikowanej dynamiki wymaga czasu, cierpliwości i często profesjonalnego wsparcia. Terapia indywidualna lub rodzinna może pomóc córce zrozumieć i przetworzyć swoje doświadczenia, budować zdrowe granice i pracować nad odbudową poczucia własnej wartości, niezależnie od toksycznych wzorców przeszłości.

Syndrom sztokholmski – przykłady

Przykłady syndromu sztokholmskiego mogą pomóc lepiej zrozumieć, jak to zjawisko manifestuje się w różnych sytuacjach życiowych. Oto kilka hipotetycznych scenariuszy:

 1. W ramach zakładnika: Osoba porwana podczas napadu na bank z czasem zaczyna odczuwać sympatię dla swoich porywaczy, dostrzegając w nich ludzkie cechy i tłumacząc sobie ich działania trudnościami życiowymi. Zakładnik może nawet sprzeciwić się interwencji policyjnej, wierząc, że porywacze nie zasługują na karę.

 2. W związku toksycznym: Partner będący ofiarą emocjonalnego nadużycia z czasem może zacząć usprawiedliwiać zachowanie swojego partnera, przekonując siebie, że zasługuje na takie traktowanie lub że partner tak naprawdę się o niego troszczy, mimo okazywanej agresji.

 3. W pracy: Pracownik, który jest systematycznie deprecjonowany i nadmiernie eksploatowany przez swojego przełożonego, może zacząć usprawiedliwiać te działania, wierząc, że są one formą uwagi czy troski o jego rozwój zawodowy.

Te przykłady pokazują, jak syndrom sztokholmski może wpływać na percepcję ofiary wobec jej oprawcy, prowadząc do rozwoju złożonych i często sprzecznych emocji.

Syndrom sztokholmski po rozstaniu

Rozstanie z osobą, która była źródłem nadużyć, nie zawsze oznacza natychmiastowe uwolnienie się od wpływu syndromu sztokholmskiego. Ofiary mogą nadal doświadczać silnych, sprzecznych uczuć wobec swojego byłego oprawcy, włączając w to tęsknotę, lojalność czy nawet chęć obrony ich postępowania przed innymi. Te złożone emocje mogą wpływać na proces gojenia i odbudowy życia ofiary po rozstaniu.

Kluczowym elementem w pokonywaniu wpływu syndromu sztokholmskiego po rozstaniu jest wsparcie emocjonalne i profesjonalna pomoc terapeutyczna. Terapia może pomóc ofiarom przetworzyć swoje doświadczenia, zrozumieć mechanizmy syndromu sztokholmskiego i pracować nad odbudowaniem poczucia własnej wartości oraz zdolności do nawiązywania zdrowych relacji.

Ważne jest, aby ofiary miały dostęp do bezpiecznej przestrzeni, w której mogą dzielić się swoimi uczuciami i doświadczeniami, bez obawy o ocenę czy niezrozumienie. Budowanie nowego życia po tak głębokich traumach wymaga czasu, cierpliwości i często zmiany otoczenia lub nawyków, aby umożliwić pełne emocjonalne uzdrowienie.

Podsumowanie

Rozpoznanie i zrozumienie syndromu sztokholmskiego to pierwszy krok ku wyzwoleniu się z cieni przeszłości i budowaniu zdrowej przyszłości. Jeżeli ten artykuł rozjaśnił niektóre aspekty Twojego życia lub relacji, pamiętaj, że nie jesteś sam/a w tej podróży. Skomplikowane emocje i trudne doświadczenia, które mogą wynikać z syndromu sztokholmskiego, wymagają czułego i profesjonalnego podejścia, aby móc w pełni je przetworzyć i odzyskać kontrolę nad własnym życiem.

Nasza ekipa specjalistów jest tutaj, aby Cię wspierać. Z zespołem doświadczonych terapeutów i psychologów online, oferujemy bezpieczną przestrzeń, gdzie możesz swobodnie wyrażać swoje myśli i uczucia, pracując nad rozwiązaniem trudności, z którymi się zmagasz. Nieważne, czy borykasz się z konsekwencjami toksycznych relacji, czy próbujesz odbudować swoje życie po rozstaniu z osobą nadużywającą – jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami i umówienia się na konsultację. Razem możemy pracować nad odbudowaniem Twojego poczucia własnej wartości, nauczyć Cię, jak ustanawiać zdrowe granice i pomóc Ci znaleźć drogę do życia, które zasługujesz na prowadzenie – wolne od strachu i pełne miłości oraz akceptacji. Nie pozwól, aby cień przeszłości rzucał się na Twoją przyszłość. Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów i zacznij swoją podróż ku lepszemu jutru już dziś.

5 Najczęściej Zadawanych Pytań na Temat Syndromu Sztokholmskiego

 

1. Czym dokładnie jest syndrom sztokholmski?

Syndrom sztokholmski to zjawisko psychologiczne, w którym ofiara nadużyć emocjonalnych, fizycznych czy psychicznych zaczyna rozwijać pozytywne uczucia wobec swojego oprawcy. Może to obejmować sympatię, lojalność, a nawet miłość, co wydaje się sprzeczne z racjonalnym oczekiwaniem.

2. Jakie są typowe objawy syndromu sztokholmskiego?

Typowe objawy mogą obejmować usprawiedliwianie lub minimalizowanie działań oprawcy, negatywne uczucia wobec osób próbujących pomóc, silną więź emocjonalną z oprawcą oraz trudności w postrzeganiu sytuacji z perspektywy ofiary.

3. Czy syndrom sztokholmski występuje tylko w ekstremalnych sytuacjach, takich jak porwania?

Nie, syndrom sztokholmski może wystąpić w różnych kontekstach, w tym w toksycznych związkach, dysfunkcyjnych rodzinach, a nawet w niezdrowych środowiskach pracy. Nie musi wynikać z ekstremalnych sytuacji, takich jak porwania czy przetrzymywanie zakładników.

4. Czy można wyleczyć syndrom sztokholmski?

Tak, z odpowiednią pomocą terapeutyczną i wsparciem, osoby doświadczające syndromu sztokholmskiego mogą przetworzyć swoje doświadczenia i nauczyć się budować zdrowe relacje. Proces ten może wymagać czasu i pracy, ale jest możliwe odzyskanie pełnej autonomii emocjonalnej.

5. Jak mogę pomóc komuś, kto może doświadczać syndromu sztokholmskiego?

Najważniejsze to zapewnić bezpieczną i wspierającą przestrzeń, gdzie osoba może wyrażać swoje uczucia bez obawy o ocenę. Zachęcanie do poszukiwania profesjonalnej pomocy może być kluczowe, ale ważne jest, aby nie wywierać presji. Pokazanie zrozumienia, empatii i cierpliwości może znacząco przyczynić się do procesu gojenia.

Źródła:

 1. M. Namnyak, N. Tufton, R. Szekely, M. Toal, S. Worboys, E. L. Sampson, „Stockholm syndrome’: psychiatric diagnosis or urban myth?” – Artykuł z 2008 
 2. D. L. Graham, E. I. Rawlings, K. Ihms, D. Latimer, J. Foliano, A. Thompson, K. Suttman, M. Farrington, R. Hacker, „A scale for identifying 'Stockholm syndrome’ reactions in young dating women: factor structure, reliability, and validity” – Artykuł z 1995 roku
 3. „Stockholm syndrome and child sexual abuse” – Artykuł analizuje emocjonalne więzi między dorosłymi ocalałymi z nadużyć seksualnych w dzieciństwie a osobami, które dopuściły się tych nadużyć, wskazując na podobieństwa do silnej dwukierunkowej relacji centralnej dla syndromu sztokholmskiego, jak opisano w pracy Grahama (1994)​
 4. R. Harnischmacher, J. Müther, „The Stockholm syndrome. On the psychological reaction of hostages and hostage-takers” – Artykuł z 1987
CO OFERUJEMY?

Powróć do swojej najlepszej formy

Wybierz swojego specjalistę

Robert Pinkert - Psycholog
Psycholog CEO&Founder
psycholog w pracy
Psycholog/
psychoterapeuta
Patrycja Mlynarczyk - Psycholog/Terapeuta par
Psycholog/
psychoterapeuta

Dodaj komentarz

Newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter, otrzymuj powiadomienia o najnowszych wpisach oraz odbierz prezent!

Pozostałe artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Zapisz się na konsultację online i zrób krok w kierunku zdrowia psychicznego.